Cercar:
 

Educació Secundària

Educació Secundària

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

Graduat/da en ESO

4 cursos: ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

De 9 a 16.30h

A l’etapa d’educació secundària, en què els alumnes entren a l’adolescència, els acompanyem en la formació de la personalitat i la presa de decisions.

Construïm l’aprenentatge a partir de les pròpies experiències.

Combinem diferents metodologies per tal que l’alumne sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Els guiem per saber, saber fer i saber estar.

Respectem el procés maduratiu i la capacitat d’esforç.

Potenciem l’autonomia de l’alumne i els hàbits de treball i estudi.

Donem eines per encaminar l’orientació a l’ensenyament postobligatori.

Vine a veure’ns!

Demana una reunió personalitzada o visita’ns a les portes obertes

Vine a veure’ns!

Demana una reunió personalitzada o visita’ns a les portes obertes

Com treballem

Aprenentatge significatiu
En el treball d’àrees i per projectes, els continguts curriculars apareixen contextualitzats. L’alumne és el protagonista i va avançant amb el suport del docent.

Es treballen les competències bàsiques amb un treball manipulatiu i vivencial, i l’aprenentatge va acompanyat de sortides i xerrades.

 

Treball cooperatiu
La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu ajuden a consolidar els aprenentatges.

 

Grups reduïts
A partir de segon hi ha grups reduïts en llengües per tal de treballar amb més profunditat les competències bàsiques i poder fer un treball més proper.

 

Pla TAC i projecte 1×1 amb iPads
Incorporem les competències digitals en el treball de les matèries.
Cada alumne de 1r i 2n disposa d’un dispositiu iPad, instrument de treball que permet potenciar el treball per projectes i cooperatiu, i aprendre a fer-ne un ús responsable com a eina d’innovació i treball.

A partir de 3r i 4t d’ESO els alumnes ja s’incorporen al programa BYOD (bring your own device) en què cadascú pot dur el seu propi dispositiu.

 

Materials de treball
Es combina el llibre de text, amb el llibre digital i els materials d’elaboració pròpia. A través de la plataforma online Clickedu els alumnes i les famílies poden accedir als continguts i materials de cada matèria.

Enriquiment educatiu

Foment de l’interès per aprendre:

 

Pla lector
Lectura lliure i foment del gust per a la lectura [link], amb la participació activa de professors, famílies i llibreters.

Hi ha un espai horari dedicat a la lectura en silenci. També s’ha creat un club de lectura emmarcat dins del Premi de Literatura “Protagonista Jove”.

 

Anglès i francès com a llengües estrangeres
Continua l’assignatura d’educació física en anglès i els espais de conversa amb auxiliars nadius. A més, s’ofereix l’optativa de francès a partir d’ESO2 i es fa teatre en anglès (els alumnes hi assisteixen de públic).

Es realitzen intercanvis culturals i lingüístics a Hamburg (Alemanya) i Lannion (Bretanya francesa).

 

Robòtica
Treballem les competències digitals i consolidem el llenguatge de programació i robòtica. S’estimula la creativitat davant la solució de nous reptes i projectes, i participem a la trobada territorial de robòtica “Robotseny”.

 

Conjunt musical
Els alumnes poden participar-hi a les hores de pati del migdia, i actuar a les festes de l’escola com Sant Jordi, així com participar a la gravació del CD de la cursa Trailwaker.

 

Sortides curriculars
Fem una sortida al trimestre, vinculada al treball de les matèries, que permet contextualitzar i fer més vivencial l’aprenentatge.

 

Treball en valors, actituds i construcció del jo
Gestió i treball de les emocions. Consciència del propi jo i construcció de la personalitat.

Treballem les conductes, canvis i inquietuds pròpies de l’adolescència. Realitzem també un treball d’orientació cap a l’educació postobligatòria.

 

Certàmens i concursos
Els alumnes participen en certàmens, concursos i activitats que els motiven a complementar l’aprenentatge, per exemple:

 

 

Creació d’un ambient cultural i de convivència

 

Cooperatives d’alumnes
El treball dels valors cooperatius i l’emprenedoria s’inicia a ESO2 amb l’opció de continuar fins a ESO4. La cooperativa d’alumnes realitza activitats per obtenir beneficis una part dels quals va destinat a finalitats socials.

 

Escola Verda
Potenciem l’escola verda mitjançant el reciclatge i reducció de residus, i amb la promoció d’esmorzars saludables.

 

Festes tradicionals i celebracions
Les activitats festives són un eix transversal important per a tota l’escola que afavoreix la cooperació d’alumnes de diferents edats.

 

Activitats intercicles
Estableixen vincles i referents entre les diferents etapes i fomenten la cohesió dins el centre. Per exemple la Festa Recreativa (ESO-Cicles), la Setmana de la Ciència (ESO-Batxillerat), el Cine-Fòrum (ESO-Batxillerat) o fer palmes (ESO-EP-EI).

 

Colònies
Tots els cursos fan colònies durant el 3r trimestre, en què es treballen valors culturals i de convivència, i es reforcen el vincles entre els alumnes i la cohesió de grup.

 

Intercanvis
Permeten la descoberta de noves cultures i fomenten l’ús de llengües estrangeres dins d’un context real. Reforcen valors com la generositat, l’autonomia, la responsabilitat i el respecte.

ESO3 realitza intercanvi culturals a Hamburg (Alemanya) i ESO4 a Lannion (Bretanya francesa).

 

Mostra de teatre
Implica diversos centres del territori (Palau, Sant Celoni, Llinars, Sant Pere) i es treballa l’expressió oral, corporal i el text recitat.

 

Servei comunitari
Projecte de voluntariat en què es treballen valors com la solidaritat, el respecte, la generositat. Promou la iniciativa dels alumnes, que s’impliquen de manera activa a tasques socials i d’ajuda a tercers.

 

Projecte “Tots junts”
Participem en activitats culturals i esportives que organitza l’Ajuntament de Llinars per promoure la relació entre els centres educatius del municipi.

Atenció a l’alumne

Tutoria
Fem un seguiment personalitzat de l’alumne, i cada curs té tres tutors i un cotutor.

Dediquem una hora setmanal a la tutoria de grup per treballar la cohesió de grup, el control de feines i aspectes organitzatius del curs. També fem tutories individualitzades amb cada alumnes per orientar, reforçar o reconduir actituds.

 

Tutoria matèria
Espai dedicat al reforç o ampliació de continguts treballats a la matèria en grups reduïts. Així, el professor de cada matèria pot orientar i ajudar l’alumne/a més fàcilment a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars mitjançant estratègies d’aprenentatge i organització pròpies de cada matèria.

 

Comunicació amb les famílies
S’estableix una comunicació continuada amb les famílies a través del dia a dia, l’agenda, els informes trimestrals personalitzats, per telèfon i amb les entrevistes periòdiques de seguiment amb cada alumne.

S’estableixen diferents trobades al llarg del curs entre família i tutor, per fer seguiment de l’alumne i consensuar estratègies d’orientació.

 

Atenció a la diversitat
Fem adaptacions dins de l’aula per atendre la diversitat en el ritme i nivell d’aprenentatge. Es creen grups de reforç fora de l’aula i grups partits de llengües.

També comptem amb l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) de l’escola, que dóna suport a mestres i alumnes.

Galeria