Cercar:
 

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Títol de Batxiller

Itineraris: Científic-tecnològic, Social-humanístic, Artístic-escènic

Modalitat High School (opcional)

2 cursos acadèmics

Classes de 8 a 14:30h (dl.-dv.) / Tutories de matèria de 15:30 a 17:30h

El Batxillerat forma part de l’educació postobligatòria i el Ginebró n’ofereix els 3 itineraris disponibles: ciències i tecnologia, humanitat i ciències socials, i arts.

A més, del del curs 2018-19 els alumnes poden cursar el Batxillerat High School (Dual), que permet obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.

El batxillerat pretén garantir una formació integral dels alumnes, en diferents àmbits:

Consolidar una maduresa personal i social que permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.

Adquirir una metodologia adient i una visió del món oberta i tolerant.

Orientar per tal que canalitzi les seves preferències i capacitats.

Preparar per a estudis posteriors (professionals i universitaris), i per a l’accés al món laboral.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Els nostres resultats

Aprovats a Batxillerat 0
Presentats PAU 0
Aprovats PAU 0
1a opció triada a la Universitat 0

Dades mitjanes dels 5 últims cursos acadèmics

Els nostres resultats

Requisits d’accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca)
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic

Sortides i continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir a:

 • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
 • un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny
 • un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
 • ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • el món laboral

Pla d’estudis

Matèries i crèdits

Matèries comunes 1r Batx. 2n Batx.
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2
Educació física 2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
ITINERARI SOCIO-HUMANÍSTIC 1r Batx. 2n Batx.
Matemàtiques / Llatí 4  4
Economia de l’empresa I 4
Economia / Ha. Món Contemporani 4
Psicologia-sociologia / Cultura Audiovisual 4
Economia de l’empresa II / Literatura Catalana 4
Literatura castellana / Disseny 4
Geografia / Cultura audiovisual 4
ITINERARI CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC 1r Batx. 2n Batx.
Matemàtiques 4 4
Biologia / Tecnologia Industrial 4 4
Química / Dibuix Tècnic 4 4
Física / Ciències de la terra i el medi ambient 4 4
ITINERARI ARTÍSTIC 1r Batx. 2n Batx.
Fonaments de les arts 4 4
Dibuix artístic 4 4
Cultura audiovisual 4 4
Dibuix tècnic / Volum + Tècniques grafico-plàstiques 4
Disseny 4

Treball de recerca

L’objectiu del treball de recerca és que l’alumne realitzi un treball d’investigació, preferentment de la modalitat escollida. D’aquesta manera, posa en pràctica els coneixements adquirits des de les diferents matèries cursades.

S’avaluarà la maduresa de l’alumne pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

L’alumne serà assessorat, en tot moment, per dos professors, que faran el seguiment del treball des del punt de vista estructural i conceptual. El tutor personal de l’alumne el guia en la part procedimental al llarg del primer trimestre del primer curs. En el segon trimestre de primer se li adjudica el tutor especialista que l’assessorarà fins al final del procés que acaba en el primer trimestre de segon curs.

El Ginebró planteja la realització del treball al llarg de dos anys:

 • El primer curs, de setembre a gener, es fan les primeres sessions d’assessorament general per formar en les estratègies bàsiques de com fer el treball de recerca i es porta a terme la tria del tema i la seva planificació inicial.
 • Tot seguit, després d’adjudicar el tutor específic especialista per al treball de recerca i entre els mesos de febrer a juny, es comença a fer la planificació detallada del treball, les reunions d’assessorament i seguiment i els primers esborranys.
 • Durant l’estiu de transició de primer a segon curs s’ha de desenvolupar un altre esborrany avançat que es lliura a finals del mes de setembre.
 • Les fases finals del treball es porten a terme d’octubre a desembre.
 • El procés culmina amb la presentació i defensa oral del treball que es realitza el darrer cap de setmana abans de les vacances de Nadal. Les presentacions es fan al llarg del matí d’un dissabte per afavorir la presència de les famílies i amics dels alumnes ponents.

Informacions d’interès

Durada

El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys.
En determinades circumstàncies i amb acord amb la família es pot tramitar un pla individualitzat per cursar el batxillerat en tres anys.

 

Horaris

Les classes comencen cada matí a les 8h i acaben a les 14.30h del migdia. A les tardes, a partir de les 15.30 fins a les 17.30h hi ha les tutories de matèria de les diferents matèries de l’etapa.

En aquestes tutories el professor específic de cada matèria atén les necessitats i dubtes de l’alumnat que ho requereix. La convocatòria de la tutoria de matèria és bidireccional: la pot convocar el professor requerint l’assistència de l’alumne que creu que ho necessita; o bé la pot demanar també l’alumne/a sempre que ho requereixi sol·licitant-la de manera prèvia o assistint-hi directament el dia i hora de visita.

Els alumnes també poden treballar a l’aula d’estudi o a la biblioteca del Centre que està oberta de dilluns a divendres fins a les 20.00h.

 

Avaluació

El curs consta de tres avaluacions oficials ordinàries, distribuïdes per trimestres. Es fan recuperacions de les dues primeres avaluacions després de Setmana Santa.

A part hi ha les convocatòries oficial extraordinàries: al setembre per a l’alumnat de primer de batxillerat i al juny per a l’alumnat de segon.

A banda, es fa una preavaluació a primer curs a mitjan del primer trimestre per tal de fer la valoració inicial de l’alumne/a, veure les seves fortaleses i necessitats i valorar si l’alumne està ben situat en l’itinerari triat. S’informa les famílies i es planifiquen estratègies d’acció i millora.

 

Promoció de curs i permanència d’un any més en el mateix curs

Els alumnes de primer de batxillerat promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Es pot fer una repetició parcial de primer curs amb un màxim de quatre matèries de primer pendents.

A segon de batxillerat es promociona només amb la totalitat de matèries aprovades.

En cas que un alumne de segon tingui matèries pendents i vulgui repetir el curs haurà de cursar només les matèries pendents. Sempre té l’opció, però, de renunciar a les qualificacions obtingudes el curs anterior i fer el segon de batxillerat íntegre altre cop.

 

Títol de Batxillerat

Per a obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries del dos cursos.

 

Estada a empresa i borsa de treball

S’ofereix la possibilitat de cursar fora de l’horari lectiu la matèria optativa d’Estada a l’Empresa, que consisteix en la realització de pràctiques tutelades a empreses entre el primer i el segon curs de batxillerat.

Gràcies a la col·laboració de l’escola amb les empreses del sector econòmic comarcal, disposem d’una borsa de treball on tots els nostres alumnes i exalumnes poden dipositar el seu currículum.

Pla d’excel·lència

Pla d’excel·lència i foment de l’interès per aprendre

 • Participem en certàmens i concursos: Bojos per l’economia, Bojos per la ciència i FiloOlimpiades de Catalunya, entre d’altres.
 • Fomentem l’interès per la pràctica de la llengua anglesa amb auxiliars de conversa natius en classes desdoblades.
 • Fomentem el pensament crític, la capacitat d’argumentar i la capacitat de defensar oralment les pròpies idees participant en la Lliga de debat de secundària.
 • Plantegem la possibilitat de presentar-se a proves d’avaluació reglada de Francès (DELF).
 • Participem en concursos de premis de Treball de Recerca, com els Premis de Recerca Jove que convoca el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en els quals hem obtingut 3 premis en els darrers 10 cursos.

 

Creació d’un ambient cultural i convivència

 • Fem sortides de convivència a principis del primer curs perquè alumnes i tutors es coneguin millor.
 • S’organitzen sortides curriculars, com a mínim una per trimestre, vinculades amb els continguts del curs per promoure un aprenentatge més vivencial.
 • Participem en activitats culturals (setmana de la ciència, jocs florals…) i interactuem amb l’entorn cultural (cinema, teatre, exposicions…)
 • Viatge de final de curs a 2n de Batxillerat.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.

Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

Galeria