Cercar:

Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

1. Informació inicial

ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. considera que la teva informació personal és molt important. Per aquest motiu, la tractem d’una manera confidencial i segura. Ens comprometem a garantir la privacitat de les dades personals en tot moment i a no recaptar informació innecessària.

Per accedir a la nostra web no has de registrar-te prèviament. En el cas que necessitis més informació, pots contactar amb nosaltres a través del formulari que pots trobar a la nostra pàgina web, sempre que aquests d’acord amb la nostra política de privacitat, la qual hauràs d’acceptar per deixar constància del teu consentiment exprés acceptant el tractament de dades amb les finalitats indicades.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li facilitem la informació del tractament de les seves dades a través de la Present Política de Privacitat.

2. Qui tracta les dades?

 • Identitat: ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L.
 • NIF: F58241191
 • Adreça: C/ Joaquim Costa, S/N – 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
 • Correu electrònic legal: escola@ginebro.cat
 • Delegat de Protecció de Dades: dpd@tarinas.com

 

3. Quin tractament de dades realitzem, amb quina finalitat i durant quant de temps?

Funcionament de web

 • Finalitat i legitimació: Gestionar del bon funcionament del web, així com de la seva explotació: es tractaran dades personals en la mesura estrictament necessària amb la finalitat de proporcionar i garantir la seguretat de l’aplicació i de la informació, essent la base legítima l’interès legítim perseguit pel responsable, d’acord amb l’art. 6.1.f) del RGPD
 • Període de conservació: Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

Funcionament de web

 • Finalitat i legitimació: Gestionar del bon funcionament del web, així com de la seva explotació: es tractaran dades personals en la mesura estrictament necessària amb la finalitat de proporcionar i garantir la seguretat de l’aplicació i de la informació, essent la base legítima l’interès legítim perseguit pel responsable, d’acord amb l’art. 6.1.f) del RGPD.
 • Període de conservació: Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

Contacte

 • Finalitat i legitimació: Donar resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades per l’usuari, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’acord amb l’article 6.1.a) del RGPD.
 • Període de conservació: Les dades es conservaran fins a haver resolt la sol·licitud, En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat.

Tramesa de comunicacions informatives de l’entitat i newsletter

 • Finalitat i legitimació: Subscripció a novetats, promocions i ofertes de l’entitat, essent la legitimació del tractament el consentiment exprés d’acord amb l’art. 6.1.a) del RPGD.
 • Període de conservació: Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la Newsletter o l’interessat exercici el dret d’oposició o supressió de les dades. En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat.

Gestió del correu electrònic

 • Finalitat i legitimació: Les finalitats del tractament de dades són resposta a consultes rebudes, així com la gestió de la relació comercial i/o professional, sent la base jurídica relació contractual entre el Responsable del Tractament i l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.b) del RGPD.
 • Període de conservació: Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

Gestió del correu electrònic

 • Finalitat i legitimació: Les finalitats del tractament de dades són resposta a consultes rebudes, així com la gestió de la relació comercial i/o professional, sent la base jurídica relació contractual entre el Responsable del Tractament i l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.b) del RGPD.
 • Període de conservació: Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

Treballa amb nosaltres

 • Finalitat i legitimació: Les dades seran tractades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i formar part del procés de selecció. El tractament de les dades personals queda legitimat pel consentiment de la persona candidata de conformitat amb l’article l’art. 6.1.a) del RGPD.
 • Període de conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per als que han estat recaptades, llevat que existeixi una obligació legal. En aquest cas, es conservaran durant un termini màxim d’un any.

Sistema intern de comunicacions

 • Finalitat: Les dades proporcionades mitjançant el Canal de Denúncies seran tractades amb la finalitat de rebre i tramitar la seva denúncia, així com atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna infracció normativa i de lluita contra la corrupció, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
 • Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel compliment legal de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 • Període de conservació: S’ estableix que les comunicacions podran mantenir-se dins del sistema d’ informació únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre si escau o no iniciar una investigació. Si aquesta decisió no s’ adoptés en un termini de tres mesos, s’ haurà de suprimir del sistema la comunicació, llevat de la finalitat de mantenir evidència del funcionament del sistema i de forma anonimitzada si fossin comunicacions no cursades.

 

5. A qui es comunicaran les dades?

Excepte si estem subjectes a una normativa que per imperatiu legal ens obligui a cedir les teves dades personals, o bé ens donis el teu consentiment exprés, no cedirem les teves dades personals a tercers.

En el supòsit del sistema intern de comunicació, en una situació d’ investigació penal, disciplinària o sancionadora, es comunicarà la identitat de l’ informant a l’ Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l’ autoritat administrativa competent.

 

6. Es realitzen transferències internacionals de dades?

No es realitzen Transferència Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

7. Quins drets tens com a usuari i com pots exercir-los?

Dret d’ accés

Com a usuari, pots demanar-nos que t’expliquem que fem amb les teves dades personals.

A més, pots sol·licitar-nos informació sobre la finalitat del tractament de les teves dades personals, durant quant temps conservem les teves dades, que drets tens com a usuari, si les teves dades han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional, de l’existència de decisions automatitzades o de si existeix elaboració de perfils a la web, entre d’altres.

Dret de rectificació

Si les dades personals que has posat a la nostra disposició són inexactes o estan incompletes, tens dret a rectificar-les o a completar-les. Posa’t en contacte amb nosaltres i rectificarem les dades que sol·licitis.

Dret a la limitació del tractament

Com a persona usuaria pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan:

 • Impugnes l’exactitud de les teves dades personals, durant un termini que ens permeti verificar la seva exactitud.
 • Si el tractament és il·lícit i t’oposis a la supressió de les teves dades personals i, en lloc de suprimir-les, demanes que se’n limiti l’ús.
 • Si ja no necessitem les teves dades per a les finalitats del tractament, però les necessites per formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret de supressió

Pots sol·licitar que eliminem immediatament les teves dades personals. Estem obligats a eliminar aquestes dades de manera immediata, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, pots demanar-nos que se suprimeixin les teves dades, quan canviïs d’idea sobre el consentiment, mostris oposició i no existeixin motius justificats per al tractament, es tractin les teves dades de manera incorrecta, s’hagin de suprimir per complir amb una obligació legal o que les teves dades siguin obtingudes en relació amb una oferta legal.

Dret a la informació

Si has exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació, estem obligats a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les teves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Com a persona usuaria tens dret que el responsable t’informi sobre qui són aquests destinataris.

Dret a la portabilitat de dades

Tens dret a rebre les dades personals que ens has facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, tens dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que nosaltres puguem impedir-ho.

Dret d’oposició

Com a persona usuaria tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la teva situació particular, que utilitzem les dades personals posades a la nostra disposició.

Deixarem de tractar les teves dades personals llevat que tinguem motius legítims convincents per usar-les, que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

Com a Usuari tens dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc en base al consentiment prestat abans de la seva revocació.

Decisions individuals automatitzades, inclosa l’ elaboració de perfils

Tens dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils, que produeixi efectes legals en l’ Usuari o l’ afecti significativament de manera similar.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

Com a Usuari tens dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d’infracció, si consideres que el tractament de les dades personals crea una violació del RGPD.

 

8. On pots exercir els teus drets?

Pots sol·licitar l’exercici dels teus drets en el següent correu electrònic: escola@ginebro.cat

 

9. És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de recollida de dades?

Pel que fa als formularis del Lloc Web, hauràs d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L.quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

10. Quines mesures de seguretat tenim implantades?

ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L. T’informa que cuidem i utilitzem les teves dades personals seguint la normativa actual en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

El canal de denúncies té implantades les mesures de seguretat d’ índole tècnica i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s’ esmenti en la informació subministrada, especialment la identitat de l’ informant en cas que s’ hagués identificat.

Tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

11. Xarxes socials

L’ESCOLA GINEBRO, SCCL disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenten les xarxes socials en les quals l’ESCOLA GINEBRÓ, SCCL té perfil obert: