Cercar:

DAM

Perfil Videojocs

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Perfil Programació Videojocs i Oci Digital

Cicle Formatiu de Grau Superior

Modalitat FP Dual / Eramus Plus (opcional)

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Perfil Programació Videojocs)

2 cursos acadèmics (2.000 hores)

De 15 a 20h (de dilluns a divendres)

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)  forma part de família professional d’Informàtica i Comunicacions.

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

El pla d’estudis inclou el Perfil Programació de Videojocs i Oci Digital, i també s’imparteixen assignatures optatives corresponents al cicle de grau superior DAW (desenvolupament d’aplicacions web) per afavorir la polivalència i, per tant, la inserció laboral dels alumnes.

El Ginebró compta amb aules i recursos que permeten optimitzar les classes teòriques i pràctiques al màxim. A DAM els alumnes aprenen una professió a través de casos pràctics i situacions reals, i estableixen contacte amb el món laboral i professional des del primer dia.

Opcionalment, DAM es pot cursar en modalitat FP Dual: mitjançant 1.000 hores de pràctiques, els alumnes posen en pràctica coneixements i també adquireixen competències transversals com el treball en equip o el domini de tecnologies específiques de l’empresa. Tot això facilita la seva incorporació al món laboral.

Així mateix, els alumnes de DAM poden participar en el programa de beques de mobilitat internacional Erasmus Plus.

Sortides professionals i continuïtat

Sortides professionals:

 • Programador d’aplicacions per a mòbils
 • Programador d’aplicacions per a la gestió empresarial.
 • Desenvolupador CRM/ERP
 • Gestor de bases de dades
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
 • Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques en l’àmbit de l’entreteniment

 

Continuïtat dels estudis:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Els titulats poden obtenir també la convalidació dels crèdits universitaris ECTS del Grau d’Enginyeria Informàtica

Requisits d’accés

 • estar en possessió d’un títol de Tècnic d’FP (CFGM)
 • tenir el títol de Batxillerat
 • disposar d’un altre títol de Tècnic Superior d’FP (CFGS) o equivalent a efectes acadèmics
 • estar en possessió d’una titulació universitària oficial o haver superat la prova d’accés a la universitat

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Pla d’estudis

Currículum

El currículum s’organitza en mòduls agrupats per unitats formatives, aquests tenen la següent distribució:

MP1. Sistemes informàtics

 • UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
 • UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF3:  Implantació de programari específic
 • UF4: Arquitectures de consoles i dispositius mòbils

Mòdul 2: Bases de dades

 • UF 1: Introducció a les bases de dades.
 • UF 2: Llenguatges SQL: DML i DDL.
 • UF 3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental.
 • UF 4: Bases de dades objecte-relacionals.

Mòdul 3: Programació

 • UF 1: Programació estructurada.
 • UF 2: Disseny modular.
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers.
 • UF 4: Programació orientada a objectes (POO). Fonaments.
 • UF 5: POO. Llibreries de classes fonamentals.
 • UF 6: POO. Classes fonamentals i persistència en BD.

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació

 • UF 1: Programació amb XML.
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML.
 • UF 3: Sistemes de gestió d’informació empresarial.

Mòdul 5: Entorns de desenvolupament

 • UF 1: Desenvolupament de programari.
 • UF 2: Optimització de programari.
 • UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes.

Mòdul 6: Accés a dades

 • UF1. Persistència en fitxers
 • UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO
 • UF3. Persistència en BD natives XML
 • UF4. Components d’accés a dades

Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies.

 • UF1. Disseny i implementació d’interfícies
 • UF2. Preparació i distribució d’aplicacions

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils.

 • UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils
 • UF2. Programació multimèdia
 • UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils

Mòdul 9: Programació de serveis i processos.

 • UF1. Programació d’adaptacions segures en xarxa
 • UF2. Processos i fils

Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial

 • UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació
 • UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

Mòdul 11: Formació i orientació laboral

 • UF1. Incorporació al treball
 • UF2. Prevenció de riscos laborals

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 13: Projecte

 • UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Mòdul 15: Game Design

 • UF1. Game design

Mòdul 16: Disseny 2D i 3D.

 • UF1. Disseny 2D
 • UF2. Disseny 3D

Mòdul 17: Programació de videojocs 2D i 3D

 • UF1. Programació de videojocs 2D
 • UF2. Motors de videojocs 2D
 • UF3. Desenvolupament de videojocs 3D amb motors de jocs
 • UF4. Programació avançada de videojocs

Mòdul 14: Formació en centres de treball

 • UF1. Formació en centres de treball

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 317 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col•laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. La formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, Generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…
La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

FPDual

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses.

Amb aquest model es crea un model conjunt entre l’empresa i el nostre centre que augmenta la capacitació dels futurs professionals i aporta un impuls important a la competitivitat de les empreses.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinari que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Horaris

L’horari de classes serà de 15h a 20:00 de dilluns a divendres i es realitzaran les pràctiques en empreses durant la tarda. En el cas que l’alumne estigui adscrit a la modalitat de FPDual, l’horari serà durant el matí (sempre i quan l’empresa i l’alumne estiguin d’acord).

 

Avaluació

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària al mes de juny; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Material

Donades les característiques del cicle formatiu l’alumne haurà de disposar d’un ordinador portàtil propi, que portarà a classe cada dia.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

 

Desenvolupament de projectes

Els alumnes de DAW desenvoluparan petits projectes per a empreses amb les eines de programació apreses a classe. Els alumnes participen en l’anàlisi, planificació, construcció, instal·lació i validació d’un projecte en un entorn real.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.

Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Galeria