Cercar:

SMX

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2 cursos acadèmics (2.000 hores)

De 8 a 13.30h (de dilluns a divendres)

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) forma part de la família professional Informàtica i Comunicacions.

Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistema informàtics, i també per prestar suport als usuaris.

El Ginebró compta amb aules i recursos que permeten optimitzar les classes teòriques i pràctiques al màxim. A SMX els alumnes aprenen una professió a través de casos pràctics i situacions reals, i estableixen contacte amb el món laboral i professional des del primer dia.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Sortides professionals i continuïtat

Sortides professionals:

 • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics
 • tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
 • tècnic/a de suport informàtic
 • tècnic/a de xarxes de dades
 • tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
 • reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • comercial de microinformàtica
 • operador/a de teleassistència
 • operador/a de sistemes

 

Continuïtat dels estudis:

 • Batxillerat (amb exempció del treball de recerca)
 • Cicle de Grau Superior de Formació Professional

Requisits d’accés

 • Graduat en ESO
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Pla d’estudis

Currículum

El currículum s’organitza en mòduls agrupats per unitats formatives, aquests tenen la següent distribució:

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

 • UF 1: Electricitat a l’ordinador
 • UF 2: Components d’un equip microinformàtic
 • UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic
 • UF 4: Noves tendències de muntatge
 • UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics
 • UF 6: Instal·lació de programari

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

 • UF 1: Introducció als sistemes operatius.
 • UF 2: Sistemes operatius propietaris.
 • UF 3: Sistemas operatius lliures.

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

 • UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari.
 • UF 2: El correu i l’agenda electrònica.
 • UF 3: Processadors de text.
 • UF 4: Fulls de càlcul. .
 • UF 5: Bases de dades.
 • UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions.

Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

 • UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa.
 • UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa.
 • UF 3: Compartició de recursos i seguretat.
 • UF 4: Integració de sistemes operatius.

Mòdul 5: Xarxes locals

 • UF 1: Introducció a les xarxes locals.
 • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors.
 • UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals.

Mòdul 6: Seguretat informàtica

 • UF 1: Seguretat passiva.
 • UF 2: Còpies de seguretat.
 • UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades.
 • UF 4: Seguretat activa.
 • UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

 • UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
 • UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius.
 • UF 3: Servidors web i proxy.
 • UF 4: Accés a sistemes remots.

Mòdul 8: Aplicacions Web

 • UF 1: Ofimàtica i eines web.
 • UF 2: Gestors d’arxius web.
 • UF 3: Gestors de continguts.
 • UF 4: Portals web d’aprenentatge.
 • UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils

Mòdul 9: Anglès

 • UF 1: Anglès

Mòdul 10: Formació i orientació laboral

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 350 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. La formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, Generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Horaris

En el primer curs l’horari de classes serà de 8h a 14:30h. Mentre que en el segon curs serà de 8h a 13:30h, i es realitzaran les pràctiques en empreses durant la tarda.

 

Avaluació

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Material

Donades les característiques del cicle formatiu l’alumne haurà de disposar d’un ordinador portàtil propi, que portarà a classe cada dia. No es fan servir llibres de text.

Pla d’excel·lència

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc a tutoria del propi cicle amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs: http://enaitzem.wixsite.com/smartgamesmx

 

Intercanvi i sortides curriculars

 • Intercanvi amb Instituto Cuatrovientos de Pamplona
 • Visita al supercomputador Marenostrum, l’empresa ACER i el Projecte Implantació Parc Informàtic

 

Material informàtic

Es compren ordinadors de muntatge i manteniment cada curs escolar.

 

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per exemple:

“Aprenem a editar un vídeo”: els alumnes de SMX ensenyen als alumnes de 1r d’AAFE a utilitzar l’editor de vídeo KINOVEA amb la finalitat d’aplicar-lo a estudi de tècniques esportives que es treballaran al llarg del cicle, així com adquirir destresa en l’edició de vídeos amb altres finalitats, per exemple vídeos promocionals pel projecte JET.

Altres experiències: creació d’apps de serveis per a institucions educatives com ara la pròpia escola Ginebró o l’Escola de Música de Premià de Dalt.

 

Altres projectes

Es participa en projectes d’àmbits molt diversos com el Projecte Mooding, de fotografia i vídeos 3D, de robòtica, el concurs de pàgines web, etc.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.

Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Galeria