Cercar:

EAS

 

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

2 cursos acadèmics (2.000 hores)

De 8h a 14:30h (de dilluns a divendres)

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva forma part de la família professional de les Activitats físiques i esportives.

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, mitjançant activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure. Tot això, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris.

A més, els alumnes podran obtenir també la titulació equivalent a Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil, si dediquen 120 hores de pràctiques a un projecte de lleure.

D’altra banda, els alumnes que cursin aquests estudis al Ginebró obtindran també la titulació d’ASI2 (assistència sanitària immediata 2) i el títol oficial SVB/DEA (desfibril·lador extern semiautomàtic).

Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE), des del curs 2018-19.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Sortides professionals i continuïtat

Sortides professionals:

 • Animador/a físic, esportiu i recreatiu.
 • Animador/a d’activitats d’inclusió socioesportiva.
 • Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador/a i /o director de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles i escoles de natura.
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

Continuïtat dels estudis:

 • Universitat
 • Qualsevol altre cicle formatiu (de grau mitjà o superior)
 • El títol de tècnic superior implica el reconeixement a efectes professionals del títol de batxillerat

Requisits d’accés

 • Títol CFGM en conducció d’activitats físiques i esportives al medi natural (CAFEMN)
 • Títol de Batxillerat o altres cicles de grau superior
 • Títol universitari o haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Pla d’estudis

Mòduls Professionals

 

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis
MP2. Dinamització grupal.
MP3. Planificació de l’animació socioesportiva
MP4. Metodologia de l’ensenyament d’activitats físic-esportives
MP5. Activitats físic-esportives individuals
MP6. Activitats d’oci i temps lliure
MP7. Activitats físic-esportives d’implements
MP8. Activitats físic-esportives d’equip
MP9. Jocs i activitats físic-recreatives i d’animació turística
MP10. Activitats físic-esportives per a la inclusió social
MP11. Formació i orientació laboral
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
MP13. Anglès
MP14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
MP15. Formació en centres de treball

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.
La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball, que cal presentar i defensar davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Horaris

Aquest cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

 

Avaluació

El curs acadèmic està dividit en dos quadrimestres. Cada quadrimestre l’alumne rebrà un butlletí de notes. L’alumne disposa de dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. Per promocionar de curs s’haurà d’aprovar el 60% dels crèdits cursats a 1r curs.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari… S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

Materials

Donades les característiques del cicle formatiu és necessari disposar del material i equipament tècnic adequat per a cada crèdit. Es proporcionarà una llista als alumnes durant procés de matriculació, i els professors especificaran els detalls tècnics la primera setmana de curs (crèdit inicial).

 

Plataforma Clickedu

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat…)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, Clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.
  A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma Clickedu.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

 

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc en matèries del propi cicle formatiu amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs.

 

Escola-Empresa

Els alumnes fan practiques en esdeveniments esportius del nostre entorn i participen en processos de selecció de personal per poder realitzar les FCT en determinades empreses. Aquest procés els apropa a la realitat laboral que es trobaran.

 

Sortides i xerrades curriculars

En aquest cicle realitzem nombroses sortides curriculars, i també assistim a xerrades relacionades amb les matèries que s’imparteixen.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.
Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Galeria