Cercar:

Condicionament Físic

Fitness & Wellness

 

Condicionament Físic (CF)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Modalitat FP Dual (opcional)

Tècnic/a Superior en Condicionament Físic

2 cursos acadèmics (2.000 hores)

De 8h a 14:30h (de dilluns a divendres)

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness & Wellness) forma part de la família professional de les Activitats físiques i esportives.

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar i desenvolupar programes de condicionament físic que contribueixin a millorar la qualitat de vida i salut de les persones. És a dir, activitats de fitness i wellness per a centres d’esports i de salut mitjançant classes dirigides en sales d’entrenament polivalent i en el medi aquàtic.

També inclou classes d’activitats coreagrafiades amb suport musical, així com activitats de benestar, manteniment funcional i hidrocinèsia.

De manera opcional, el CF Condicionament Físic es pot cursar en modalitat FP Dual: mitjançant 1.000 hores de pràctiques, els alumnes aprenen de primera mà com aplicar coneixements a l’empresa i adquireixen competències transversals com el treball en equip o el domini d’eines específiques de l’empresa.

Condicionament Físic és un cicle de nova creació el curs 2018-19, d’acord amb l’entrada en vigor de la llei d’educació LOE.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Sortides professionals i continuïtat

Sortides professionals:

 • Entrenador/a de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador/a de condicionament físic per grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius.
 • Entrenador/a personal.
 • Instructor/a de grups d’ hidrocinèsia.
 • Promotor/a d’activitats de condicionament físic.
 • Animador d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor/a d’ aeròbic, de step, de ciclo indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.
 • Instructor/a de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

 

Continuïtat dels estudis:

 • Universitat
 • Qualsevol altre cicle formatiu (de grau mitjà o superior)
 • El títol de tècnic superior implica el reconeixement a efectes professionals del títol de batxillerat

Requisits d’accés

 • Títol CFGM en conducció d’activitats físiques i esportives al medi natural (CAFEMN)
 • Títol de Batxillerat o altres cicles de grau superior
 • Títol universitari o haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.

Pla d’estudis

Mòduls Professionals

 

MP1 Valoració de la condició física i primers auxilis
MP2 Habilitats socials
MP3 Fitness en sala d’entrenament polivalent
MP4 Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
MP5 Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
MP6 Condicionament físic en l’aigua
MP7 Tècniques d’hidrocinèsia
MP8 Control postural, benestar i manteniment funcional
MP9 Formació i orientació laboral
MP10 Empresa i iniciativa emprenedora
MP11 Anglès
MP12 Projecte de condicionament físic
MP13 Formació en centres de treball

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.
La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col•laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball, que cal presentar i defensar davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Horaris

Aquest cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

 

Avaluació

El curs acadèmic està dividit en dos quadrimestres. Cada quadrimestre l’alumne rebrà un butlletí de notes. L’alumne disposa de dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. Per promocionar de curs s’haurà d’aprovar el 60% dels crèdits cursats a 1r curs.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari… S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

Materials

Donades les característiques del cicle formatiu és necessari disposar del material i equipament tècnic adequat per a cada crèdit. Es proporcionarà una llista als alumnes durant procés de matriculació, i els professors especificaran els detalls tècnics la primera setmana de curs (crèdit inicial).

 

Plataforma Clickedu

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat…)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, Clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.
  A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma Clickedu.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

 

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc en matèries del propi cicle formatiu amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs.

 

Escola-Empresa

Els alumnes fan practiques en esdeveniments esportius del nostre entorn i participen en processos de selecció de personal per poder realitzar les FCT en determinades empreses. Aquest procés els apropa a la realitat laboral que es trobaran.

 

Sortides i xerrades curriculars

En aquest cicle realitzem nombroses sortides curriculars, i també assistim a xerrades relacionades amb les matèries que s’imparteixen.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.
Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Galeria