Cercar:

 

 

Dietètica

 

Dietètica

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en dietètica

2 cursos acadèmics (2.000 hores)

Tardes (de dilluns a divendres)

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Dietètica forma part de la família professional de Sanitat.

El CFGS Dietètica capacita per elaborar dietes, controlar la qualitat de l’alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població.

Aquest grau superior de formació professional té una durada de dos cursos acadèmics, i s’imparteix en horari de tardes a l’Escola Ginebró. Així, els alumnes podran compatibilitzar millor la formació amb l’activitat laboral o amb la realització de pràctiques, en un àmbit amb gran demanda de professionals.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Sortides professionals i continuïtat

Sortides professionals:

 • Tècnic/a en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses de servei d’àpats
 • Tècnic/a en higiene dels aliments
 • Consultor/a en alimentació
 • Educador/a sanitari/ària

Continuïtat dels estudis:

 • Qualsevol estudi universitari de grau
 • Permet obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de batxillerat (o equivalent)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 o 45 anys
 • Tenir un títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior

Pla d’estudis

Mòduls professionals

 • Organització i Gestió de l’Àrea de Treball Assignada en la Unitat/Gabinet de Dietètica
 • Alimentació Equilibrada
 • Dietoteràpia
 • Control Alimentari
 • Microbiologia i Higiene Alimentària
 • Educació Sanitària i Promoció de la Salut
 • Fisiopatologia Aplicada a la Dietètica
 • Relacions en l’Equip de Treball
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació en Centres de Treball
 • Síntesi

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Durada

La durada total d’aquest cicle és de 2.000 hores i es desenvoluparà al llarg de 2 cursos escolars, distribuits de la següent manera:

 • Formació en el centre educatiu: 1.590hores
 • Formació en centres de treball: 410  hores.

 

Horaris

EL cicle formatiu s’imparteix en horari de tardes, de 15 a 20.20h

Excepcionalment, i per les característiques pràctiques del cicle, es faran sortides fora de l’horari indicat, intentant sempre avisar amb la suficient antelació.

 

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran, etc., així com els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificaran també els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari… S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

Avaluació

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Materials

Donades les característiques del cicle formatiu és necessari disposar del material i equipament tècnic adequat per a cada crèdit. L’escola proporcionarà la major part del material del curs.

 

Plataforma Clickedu

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat…)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.
  A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge Servei (APS)

L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

 

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc en matèries del propi cicle formatiu amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs.

 

Escola-Empresa

Els alumnes fan practiques en esdeveniments esportius del nostre entorn i participen en processos de selecció de personal per poder realitzar les FCT en determinades empreses. Aquest procés els apropa a la realitat laboral que es trobaran.

 

Sortides i xerrades curriculars

En aquest cicle realitzem nombroses sortides curriculars, i també assistim a xerrades relacionades amb les matèries que s’imparteixen.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.
Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Galeria