Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a ESCOLA GINEBRÓ, SCCL a través de qualsevol mitjà, incloent-hi format paper o en format electrònic:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES FACILITADES
Identitat: Escola Ginebró SCCL
CIF: F-58.241.191
Adreça: C/ Joaquim Costa, s/n. 08450 – Llinars del Vallés (Barcelona)
Telèfon: 93 841 2547
Correu electrònic del responsable del tractament: baixaginebro@ginebro.cat

 

FINALITAT DE LES DADES PERSONALS FACILITADES

Objectiu
Totes les dades personals que hagin estat facilitades a ESCOLA GINEBRÓ, SCCL seran tractades únicament i exclusiva per poder prestar la docència i els serveis educatius oferts per la Cooperativa així com també remetre als interessat tot tipus d’informació relativa a l’ESCOLA i al desenvolupament escolar i les possibles que poguessin produir-se durant els precitats serveis educatius.

En cap cas, les dades serviran per elaborar cap tipus de perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Durada
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es continuï prestant els serveis educatius a ESCOLA GINEBRÓ i no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

 

LEGITIMACIÓ DE LES DADES

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a ESCOLA GINEBRÓ, SCCL es basa en la Disposició Addicional 23 de la “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación”, així com també per la Disposició Addicional 14 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya.

 

DESTINATARI

Les dades facilitades no es cediran a terceres persones, llevat obligació legal o consentiment exprés de la persona afectada.

En cas que expressament així ho hagi manifestat, les dades facilitades també seran cedides, o es trobaran a disposició, d’aquelles entitats, de qualsevol naturalesa o forma jurídica, que estigui participada per ESCOLA GINEBRÓ, SCCL i que prestin serveis de formació contínua i subvencionada, i d’organització d’activitats. En aquest moment, aquestes empreses són: DINAMICS ESPORTS, SCCL.

 

DRETS

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant ESCOLA GINEBRÓ els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a ESCOLA GINEBRÓ, SCCL a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: baixa@ginebro.cat. Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).

Dret d’accés
Dret a conèixer si ESCOLA GINEBRÓ, SCCL està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, ESCOLA GINEBRÓ ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat
Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades d’ESCOLA GINEBRÓ, SCCL en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Dret de rectificació
Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió
Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d’oposició
Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament.

Dret de limitació
Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.