Avís legal

Aquest portal és titularitat de “ESCOLA GINEBRÓ, SCCL” amb CIF número F- 58.241.191 i domicili a 08450 – Llinars del Vallès, carrer Joaquim Costa, sense número, telèfon 938 412 547 i e-mail: escola@ginebro.cat (en endavant, la Cooperativa o ESCOLA GINEBRÓ) L’entitat consta degudament inscrita al Registre de Cooperatives de Catalunya depenent de la Generalitat de Catalunya, sota el número 3169.

La web www.ginebro.cat és titularitat de la Cooperativa abans indicada. Tots els seus continguts (logos, marques, la seva aparença i disseny i qualsevol altre signe distintiu) són de la seva exclusiva propietat i es troben degudament registrats o bé s’ofereixen amb la corresponent autorització dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers i es troben sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial, i protegits per la legislació nacional i internacional. S’autoritza els enllaços des d’altres pàgines.

Queda totalment prohibida la reproducció, utilització, modificació, alteració, explotació, distribució o comunicació pública dels continguts de la pàgina web www.ginebro.cat en qualsevol tipus de suport, sense permís exprés de LA COOPERATIVA. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que l’usuari no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts, fins a l’obtenció del consentiment. La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a www.ginebro.cat, als seus gràfic, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Qualsevol ús indegut del contingut d’aquesta pàgina per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l ́Ordenament Jurídic corresponent.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LA COOPERATIVA.

L’usuari podrà visualitzar els diferents continguts, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal. Per tant, queda terminantment prohibida la seva distribució i utilització amb finalitats comercials i la seva modificació o alteració.

ESCOLA GINEBRÓ, SCCL no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o inadequat de la informació continguda a les pàgines de la seva propietat.

Amb els límits establerts a la llei, la Cooperativa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de la Cooperativa estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de ESCOLA GINEBRÓ, SCCL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers, si bé ESCOLA GINEBRÓ no assumeix cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Així, qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari.

LA COOPERATIVA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, LA COOPERATIVA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, complerta, actualitzada i, en conseqüència, no es responsabilitza de la mateixa.

LA COOPERATIVA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.