Els alumnes de 4t d’ESO treuen uns bons resultats en les proves de Competències Bàsiques

Els dies 15 i 16 de febrer, els alumnes de 4t d’ESO van fer les proves de Competències Bàsiques.  Són proves externes, avaluades per professionals de fora de l’escola i on hi són presents alguns dels continguts treballats en les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques i fets al llarg d’aquests dos darrers cursos.
El Departament d’Ensenyament ha fet arribar a l’escola un informe individual de cada alumne, que s’ha fet arribar a les famílies, i un informe general del Centre que conté una breu descripció dels aspectes avaluats i un gràfic amb el grau d’assoliment de cada competència. En el gràfic apareix la puntuació mitjana de l’alumnat de Catalunya i la de l’alumnat del nostre Centre.
El nivell d’assoliment de cadascuna de les competències avaluades en el nostre Centre se situa en un nivell mitjà-alt, per la qual cosa estem molt contents dels resultats obtinguts per l’alumnat de 4t d’ESO.