Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu Escola  |  Clickedu Taller  |  Contacte  |  Tel. 938412547

SMX

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) del Taller Ginebró constitueix part de la formació professional específica i condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Els alumnes d’aquest cicle estableixen contacte amb el món laboral i professional des del primer dia.

Com treballem

 • Aprenem una professió a través de casos pràctics i situacions reals.
 • Saber, saber fer i saber estar són 3 eixos crucials als cicles formatius. Volem formar tècnics amb coneixements però, sobretot, que els sàpiguen aplicar i que tinguin els valors que representen la nostra Escola
 • La relació entre els continguts teòrics i pràcticsés molt atractiva
 • Fem pràctiques en empresa des del 1r curs. La inserció laboralés molt alta.
 • Seguim el pla TAC:
  • Utilitzem materials diversos i integració de les TAC de manera transversal en el procés d’aprenentatge (no són un fi sinó un mitjà): plataforma Clickedu, eines google, padlet, weebly…
  • BYOD (porta el teu propi dispositiu): netbook, tablet, PC portàtil, smartphone…
 • No fem servir llibres. Tots els documents de suport, vídeos, links, dossiers, etc. es comparteixen per la plataforma Clickedu on tan alumnes com famílies hi tenen accés.
 • Els crèdits més pràctics es fan en petits grups (15-20 alumnes).
 • Els alumnes preparen projectes i activitats per ajudar a la comunitat.

Pla d’excel·lència

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc a tutoria del propi cicle amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs: http://enaitzem.wixsite.com/smartgamesmx

 

Intercanvi i sortides curriculars

 • Intercanvi amb Instituto Cuatrovientos de Pamplona
 • Visita al supercomputador Marenostrum, l’empresa ACER i el Projecte Implantació Parc Informàtic

 

Material informàtic

Es compren ordinadors de muntatge i manteniment cada curs escolar.

 

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per exemple:

“Aprenem a editar un vídeo”: els alumnes de SMX ensenyen als alumnes de 1r d’AAFE a utilitzar l’editor de vídeo KINOVEA amb la finalitat d’aplicar-lo a estudi de tècniques esportives que es treballaran al llarg del cicle, així com adquirir destresa en l’edició de vídeos amb altres finalitats, per exemple vídeos promocionals pel projecte JET..

 

Altres projectes

Es participa en projectes d’àmbits molt diversos com el Projecte Mooding, de fotografia i vídeos 3D, de robòtica, el concurs de pàgines web, etc.

Oferta curricular

Currículum

El currículum s’organitza en mòduls agrupats per unitats formatives, aquests tenen la següent distribució:

Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

 • UF 1: Electricitat a l’ordinador
 • UF 2: Components d’un equip microinformàtic
 • UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic
 • UF 4: Noves tendències de muntatge
 • UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics
 • UF 6: Instal·lació de programari

Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc

 • UF 1: Introducció als sistemes operatius.
 • UF 2: Sistemes operatius propietaris.
 • UF 3: Sistemas operatius lliures.

Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

 • UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari.
 • UF 2: El correu i l’agenda electrònica.
 • UF 3: Processadors de text.
 • UF 4: Fulls de càlcul. .
 • UF 5: Bases de dades.
 • UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions.

Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

 • UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa.
 • UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa.
 • UF 3: Compartició de recursos i seguretat.
 • UF 4: Integració de sistemes operatius.

Mòdul 5: Xarxes locals

 • UF 1: Introducció a les xarxes locals.
 • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors.
 • UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals.

Mòdul 6: Seguretat informàtica

 • UF 1: Seguretat passiva.
 • UF 2: Còpies de seguretat.
 • UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades.
 • UF 4: Seguretat activa.
 • UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.

Mòdul 7: Serveis de xarxa

 • UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
 • UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius.
 • UF 3: Servidors web i proxy.
 • UF 4: Accés a sistemes remots.

Mòdul 8: Aplicacions Web

 • UF 1: Ofimàtica i eines web.
 • UF 2: Gestors d’arxius web.
 • UF 3: Gestors de continguts.
 • UF 4: Portals web d’aprenentatge.
 • UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estils

Mòdul 9: Anglès

 • UF 1: Anglès

Mòdul 10: Formació i orientació laboral

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 350 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. La formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, Generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir aprovada l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o haver fet proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PACFGM). També hi podran accedir aquells alumnes que hagin superat un programa de qualificació professional inicia (PQPI).

 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau mitjà

Els alumnes que superin positivament el cicle formatiu de grau mitjà poden:

 • Incorporar-se al món laboral.
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior
 • Fer el batxillerat

 

Horaris

En el primer curs l’horari de classes serà de 8h a 14:30h. Mentre que en el segon curs serà de 8h a 13:30h, i es realitzaran les pràctiques en empreses durant la tarda.

 

Avaluació

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Material

Donades les característiques del cicle formatiu l’alumne haurà de disposar d’un ordinador portàtil propi, que portarà a classe cada dia.

Sortides professionals

Principals ocupacions

 • Tècnic/a instal·lador i/o reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic/a de suport informàtic.
 • Tècnic/a de xarxes de dades.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.

 

Llocs de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

 • Empreses de venda, muntatge i reparació d’equips.
 • Empreses de serveis informàtics en general.
 • Entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.

Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Espais en viu