Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu Escola  |  Clickedu Taller  |  Contacte  |  Tel. 938412547

AAFE

 

Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE) constitueix part de la formació professional específica i condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.

És competència general d’aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

Els alumnes d’aquest cicle estableixen contacte amb el món laboral i professional des del primer dia.

Com treballem

 • Aprenem una professió a través de casos pràctics i situacions reals.
 • Saber, saber fer i saber estar són 3 eixos crucials als cicles formatius. Volem formar tècnics amb coneixements però, sobretot, que els sàpiguen aplicar i que tinguin els valors que representen la nostra Escola
 • La relació entre els continguts teòrics i pràcticsés molt atractiva
 • Fem pràctiques en empresa des del 1r curs. La inserció laboralés molt alta.
 • Seguim el pla TAC:
  • Utilitzem materials diversos i integració de les TAC de manera transversal en el procés d’aprenentatge (no són un fi sinó un mitjà): plataforma Clickedu, eines google, padlet, weebly…
  • BYOD (porta el teu propi dispositiu): netbook, tablet, PC portàtil, smartphone…
 • No fem servir llibres. Tots els documents de suport, vídeos, links, dossiers, etc. es comparteixen per la plataforma Clickedu on tan alumnes com famílies hi tenen accés.
 • Els crèdits més pràctics es fan en petits grups (15-20 alumnes).
 • Els alumnes preparen projectes i activitats per ajudar a la comunitat.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge servei (APS)

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

 

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc a tutoria del propi cicle AAFE amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs:

http://www.ginebro.wixsite.com/tutoriaginebro

 

Escola-Empresa

Els alumnes fan practiques puntuals en esdeveniments esportius del nostre entorn i participen en processos de selecció de personal per poder realitzar les FCT en determinades empreses. Aquest procés els apropa a la realitat laboral que es trobaran. Per exemple: Mitja Marató, Duatló Llinars-Ginebró, Cros del Ginebró, Cursa Trencacames, Torneig d’Handbol El Fènix Baix Montseny, Cursa Matagalls- Montserrat.

 

Formació i titulació complementària

Els alumnes es formen i obtenen la titulació d’ASI2 (assistència sanitària immediata 2) i el DEA (desfibril·lador extern automàtic).

D’altra banda, en finalitzar el 2n curs tenen la possibilitat d’obtenir el títol per poder treballar com a socorrista aquàtic en piscines i parcs aquàtics.

 

Sortides curriculars

Totes les sortides que es fan són curriculars, excepte la sortida a la Neu (on fem esquí o snow durant dos dies). Les sortides curriculars són les següents:

 • Coneixença a Can Putxet
 • Atletisme a Sant Celoni
 • Volei-platja
 • Intercicles d’atletisme al Prat de Llobregat
 • Tennis-platja
 • Laboratori d’esports a UVIC

Oferta curricular

Currículum

Està dividit en els següents mòduls i els seus respectius crèdits:

M1. Jocs i activitats físiques recreatives per a animació

 • C1. Jocs i activitats físiques recreatives per a animació

M2. Activitats físicoesportives individuals

 • C2. Activitats físicoesportives individuals: natació, atletisme, judo i gimnàstica artística.

M3. Activitats físicoesportives d’equip

 • C3. Activitats físicoesportives d’equip: futbol, bàsquet, handbol, voleibol i rugby.

M4. Activitats físicoesportives amb implements

 • C4. Activitats físicoesportives amb implements: tennis, pàdel, bàdminton, beisbol i floorball

M5. Fonaments biològics i bases del condicionament físic

 • C5. Fonaments biològics i bases del condicionament físic
 • C15. Fitness i Wellness: nutrició, tècnic de sala i activitats dirigides.

M6. Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives

 • C6. Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives

M7. Primers auxilis i socorrisme aquàtic

 • C7. Primers auxilis.
 • C8. Salvament aquàtic.

M8. Animació i dinàmica de grups

 • C9. Animació i dinàmica de grups

M9. Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

 • C10. Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives

M10. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

 • C11. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

M11. Formació i orientació laboral

 • C12. Formació i orientació laboral

M12. Formació en centres de treball

 • C13. Formació en centres de treball

M13. Crèdit de síntesi

 • C14. Crèdit de síntesi

Biologia

 • Crèdit opcional per preparar les PAU

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Consisteix en la preparació de 2 jornades recreatives per a fer amb alumnes d’infantil i de primària i de secundària respectivament i es fa al llarg del segon curs; el treball finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Accés als cicles formatius de grau superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família, les proves d’accés a cicles formatius de grau superior o bé, tenir el títol de batxillerat.

 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau superior

 • Incorporar-se al món laboral.
 • Entrar a la universitat o a altres estudis

 

Accés a la universitat

Admissió des de CFGS: taula de correspondències
Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts).

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.

 

Horaris

Aquest cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

 

Avaluació

El curs acadèmic està dividit en dos quadrimestres. Cada quadrimestre l’alumne rebrà un butlletí de notes. L’alumne disposa de dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. Per promocionar de curs s’haurà d’aprovar el 60% dels crèdits cursats a 1r curs.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari… S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

Material

El material necessari per aquest cicle és el següent:

 • Banyador de natació, aletes, casquet de bany, ulleres de piscina, tovallola i xancletes
 • Raqueta de tennis i bàdminton
 • Pala de pàdel
 • Judogui
 • Pitrall de dos colors
 • Botes de futbol
 • Calçat multiesportiu
 • Roba esportiva i material per dutxar-se
 • Calculadora
 • Agenda

 

Plataforma Clickedu

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat…)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, Clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.
  A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma Clickedu.

Sortides professionals

Competències professionals (principals ocupacions i llocs de treball)

 • Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives individuals.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives d’equip.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats físicoesportives amb implements.
 • Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de  lleure i socioeducatives.

 

Àmbit professional i de treball

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d’esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Federacions esportives.
 • Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, etc.).

 

Llocs de treball

 • Promotor d’activitats físicoesportives.
 • Animador d’activitats físicoesportives.
 • Coordinador d’activitats poliesportives.
 • Monitor d’activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.
Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Espais en viu