Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu Escola  |  Clickedu Taller  |  Contacte  |  Tel. 938412547

CAFEMN

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Esportives en el Medi Natural (CAFEMN)

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Esports (CAFEMN) condueix a l’obtenció d’un títol professional: Tècnic en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el medi natural.

És competència general d’aquest/a tècnic/a conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada o alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

Els alumnes d’aquest cicle estableixen contacte amb el món laboral i professional des del primer dia.

Com treballem

 • Aprenem una professió a través de casos pràctics i situacions reals.
 • Saber, saber fer i saber estar són 3 eixos crucials als cicles formatius. Volem formar tècnics amb coneixements però, sobretot, que els sàpiguen aplicar i que tinguin els valors que representen la nostra Escola
 • La relació entre els continguts teòrics i pràcticsés molt atractiva
 • Fem pràctiques en empresa des del 1r curs. La inserció laboralés molt alta.
 • Seguim el pla TAC:
  • Utilitzem materials diversos i integració de les TAC de manera transversal en el procés d’aprenentatge (no són un fi sinó un mitjà): plataforma Clickedu, eines google, padlet, weebly…
  • BYOD (porta el teu propi dispositiu): netbook, tablet, PC portàtil, smartphone…
 • No fem servir llibres. Tots els documents de suport, vídeos, links, dossiers, etc. es comparteixen per la plataforma Clickedu on tan alumnes com famílies hi tenen accés.
 • Els crèdits més pràctics es fan en petits grups (15-20 alumnes).
 • Els alumnes preparen projectes i activitats per ajudar a la comunitat.

Pla d’excel·lència

Aprenentatge servei

L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo:

 • Intercanvi amb Montserrat Montero: Els alumnes del CAFEMN de l’Escola Ginebró realitzen un intercanvi  amb els alumnes de  transició a la vida adulta (TVA) del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Amb aquest intercanvi es busca que:
  • els alumnes del CAFEMN siguin sensibles i aprenguin a tractar a nois i noies amb alguna discapacitat, i adquireixin la capacitat d’adaptar activitats físiques a persones amb discapacitats. Així assoleixen un mínim d’experiència que els permetrà tenir eines i recursos quan es trobin en situacions similars ja en el món laboral.
  • els alumnes del Montserrat Montero tinguin la opció de conèixer i relacionar-se amb persones de la seva edat fora de l’àmbit en el que s’acostumen a trobar.

Més informació:
https://sites.google.com/a/ginebro.cat/montserratmontero/

 

Gamificació

Utilitzem diferents mecàniques de joc en matèries del propi cicle formatiu amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç, la fidelització i altres valors positius comuns entre els jocs.

 

Escola-Empresa

Els alumnes fan practiques puntuals en esdeveniments esportius del nostre entorn i participen en processos de selecció de personal per poder realitzar les FCT en determinades empreses. Aquest procés els apropa a la realitat laboral que es trobaran. Per exemple: Mitja Marató, Duatló Llinars-Ginebró, Cros del Ginebró, Cursa Trencacames, Torneig d’Handbol El Fènix Baix Montseny, Cursa Matagalls- Montserrat.

 

Titulació complementària

Els alumnes del CAFEMN es formen i obtenen la titulació en DEA (desfibril·lador extern automàtic).

 

Xerrades curriculars

A part de les sortides curriculars que, en aquest cicle, són molt nombroses, també participem en xerrades relacionades amb les matèries com poden ser: paraciclisme, prevenció de riscos a l’esport, Xerrada Game Over (Institut Guttman) i d’altres.

Oferta curricular

Currículum

El currículum s’organitza en crèdits agrupats per mòduls, aquests tenen la següent distribució:

M1. Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

 • C1: el medi natural
 • Conducció de grups i activitats en el medi natural
 • seguretat i supervivència en muntanya

M2. Conducció de grups en bicicletes

 • Conducció de grups en bicicletes

M3. Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques

M4. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

M5. Fonaments biològics, salut i primers auxilis

 • Fonaments de l’activitat física
 • Primers auxilis

M6. Activitats físiques per a persones amb discapacitats

 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats

M7. Dinàmica de grups

 • Dinàmica de grups

M8. Formació i orientació laboral

 • Formació i orientació laboral

M9. Formació en centres de treball

 • Formació en centres de treball

M10. Crèdit de síntesi

 • Crèdits de síntesi

Formació en centres de treball (FCT)

La Formació en Centres de Treball es pot iniciar un cop superat positivament el primer trimestre i sempre que el claustre de professors ho consideri convenient.

La durada total és de 410 hores i es poden fer un màxim de 4 hores diàries durant el curs i un màxim de 7 hores diàries fora del curs.

L’escola d’acord amb les empreses col·laboradores i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat proporciona un conveni oficial de pràctiques als alumnes. la formalització del contracte de pràctiques compren l’acceptació de totes les parts implicades (alumne, escola, generalitat i empresa), en qualsevol cas es pot extingir el conveni si l’alumne té actituds o capacitats no idònies, o bé, si l’empresa incompleix les condicions que asseguren el caràcter formatiu, les normes de seguretat…

La normativa oficial estableix uns criteris per a l’exempció total o parcial de les pràctiques en el cas que l’alumne implicat aporti la documentació pertinent.

Crèdit de síntesi

Crèdit interdisciplinar que aglutina els coneixements adquirits durant el cicle formatiu en un treball. Es fa al llarg de 2 setmanes i finalitza amb la presentació i defensa del treball davant d’un tribunal.

Informacions d’interès

Accés als cicles formatius de grau mitjà

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir aprovada l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o haver fet proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (PACFGM).

També hi podran accedir aquells alumnes que hagin superat un programa de qualificació professional inicia (PQPI).

 

Opcions en finalitzar el cicle formatiu de grau mitjà

 • Incorporar-se al món laboral.
 • Accedir al CF de Grau Superior d’Esports (opció assegurada en el propi centre)
 • Fer el batxillerat.
 • Fer el curs de preparació per a les proves d’accés a cicle formatiu de grau superior.

 

Durada

La durada total d’aquest cicle és de 1400 hores i es desenvoluparà al llarg d’un curs, distribuït de la següent manera:

 • Formació en el centre educatiu: 990  hores.
 • Formació en centres de treball: 410  hores.

 

Horaris

EL cicle formatiu s’imparteix en horari de matins, de 8h a 14:30h.

Excepcionalment, i per les característiques del cicle, es faran sortides fora de l’horari indicat, intentant sempre avisar amb la suficient antelació. Al llarg del curs hi ha algunes de sortides de 2 dies que complementen el contingut dels crèdits, i que també, seran notificades amb l’antelació necessària.

 

Crèdit inicial de tutoria

Durant la primera setmana de curs, el tutor explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el calendari, els horaris, el material necessari, els espais que s’utilitzaran…, així com també, els hàbits de convivència necessaris per a la vida en grup. S’especificarà, també, els mecanismes necessaris per a poder fer una bona avaluació i obtenir així la titulació.

 

Crèdit inicial

En la primera sessió de cada crèdit, el professor titular explicarà als alumnes quins són els objectius terminals, quin és el programa, el material necessari… S’especificarà, també, quines eines i activitats es portaran a terme per a fer l’avaluació; així com, els mecanismes per a poder fer-ne la recuperació si s’escau.

 

Avaluació

El curs acadèmic s’organitza en 3 trimestres. D’aquesta manera hi ha tres sessions d’avaluació ordinàries i una d’extraordinària; hi haurà un butlletí de qualificacions cada vegada.

 

Titulació

Al finalitzar el cicle formatiu els alumnes que l’hagin superat positivament en la seva totalitat, inclosa la formació en centres de treball (FCT), podran tramitar la documentació per a obtenir el títol oficial de Tècnic en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el medi natural.

 

Material

Donades les característiques del cicle formatiu és necessari disposar del material i equipament tècnic adequat per a cada crèdit. Aquesta llista es proporciona a tots els alumnes en el seu procés de matriculació i els detalls tècnics són especificats pels professors en la primera setmana de curs (crèdit inicial).

 

Instal·lacions

Durant el cicle formatiu s’utilitzaran els espais de l’Escola Ginebró, però també, i segons les necessitats de cada crèdit, es faran servir altres espais amb l’objectiu de fer més eficients els aprenentatges a nivell de procediment, com ara la hípica…

 

Plataforma Clickedu

La superació del curs requereix d’una feina constant que es perllonga més enllà del propi centre; és en aquest sentit que el Taller Ginebró a través de les noves tecnologies fa arribar l’aula fins a casa. La plataforma clickedu ens permet desenvolupar aquesta tasca. Representa un suport flexible i en permanent revisió a la dinàmica de treball de l’alumne/a que no substitueix, per tant, la seva assistència al centre sinó que la complementa des de diferents vessants:

 • Suport didàctic i documentació (material didàctic complementari: continguts i activitats de reforç/ampliació amb autocorrecció, conceptes bàsics per la matèria, recursos, estratègies proposades pel professorat…)
 • Agenda i planificació (acadèmica i de centre)
 • La comunicació escola-família és un dels pilars bàsics en l’educació actual dels alumnes. Per aconseguir que sigui molt més dinàmica i s’adapti a les necessitats de cada un dels membres de la comunitat educativa, el clickedu aporta una via directa de comunicació als pares.
  A l’inici de curs, cada alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic del centre i tindrà una clau d’accés a la plataforma clickedu.

Sortides professionals

Competències professionals (principals ocupacions i llocs de treball)

 • Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya.
 • Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural.
 • Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural.
 • Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.

 

Àmbit professional i de treball

 • Empreses d’esports d’aventura.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, refugis.
 • Agències de viatges.
 • Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
 • Clubs esportius.
 • Escoles.
 • Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
 • Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

 

Llocs de treball

 • Acompanyant de muntanya.
 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Acompanyant de muntanya.
 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.
 • Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.
Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

 

Orientació

Tot l’equip de mestres vetlla per l’orientació acadèmica, personal i professional i el seguiment personalitzat de cada alumne/a.

 • L‛orientació personal pretén contribuir a la formació integral de l‛alumnat, facilitant-li l’autoconeixement de les seves aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en el desenvolupament de criteris propis.
 • L‛orientació acadèmica pretén que l‛alumnat conegui la forma de dur a terme un millor aprenentatge dels continguts, tant teòrics com pràctics, que se li han impartit i possibilitar la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d‛aprenentatge.
 • L‛orientació professional ajuda l‛alumnat a fer una elecció equilibrada de posteriors especialitzacions en la seva professió i també d’estudis futurs.

Espais en viu