Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu Escola  |  Clickedu Taller  |  Contacte  |  Tel. 938412547

Batxillerat

 

Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics.

Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, amb vies diferents dins de cada modalitat. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat.

Té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

A partir del curs 2018-19 els alumnes podran cursar el Batxillerat High School, que permet obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà. Es tracta d’un títol oficial, reconegut en tots els estats i per totes les universitats dels EUA.

Els objectius més amplis pretenen garantir la formació integral de l’alumnat i els proporciona:

Consolidar una maduresa personal i social que permeti actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític.

Adquirir una metodologia adient i una visió del món oberta i tolerant.

Orientar per tal que canalitzi les seves preferències i capacitats.

Preparar per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologables i flexibles amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Cursos

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Itineraris

Científic-tecnològic

Social-humanístic

Artístic

Escènic

Els nostres resultats

Aprovats a Batxillerat 0
Presentats PAU 0
Aprovats PAU 0
1a opció triada a la Universitat 0

7

Diplomes d’excel·lència a les PAU

Com treballem

Metodologies innovadores
Apliquem diverses metodologies innovadores com flipped classroom, gamificació, treball per projectes, CL (aprenentatge col·laboratiu) i PBL (aprenentatge basat en problemes), amb l’objectiu d’aprendre a aprendre i assolir un aprenentatge més significatiu.

 

Pla TAC
Integrem les TAC de manera transversal en el procés d’aprenentatge (no són un fi sinó un mitjà) a través de: la plataforma Clickedu (també per a les famílies), eines google, padlet, weebly, llibres digitals, dossiers propis, etc.

Seguim el mètode BYOD (porta el teu propi dispositiu): netbook, tablet, PC portàtil, smartphone…

 

Competències comunicatives
Treballem la comunicació oral i escrita en totes les matèries.
Tant en el món acadèmic com en el professional les habilitats de comunicació s’han convertit en una eina clau imprescindible per assolir l’èxit. Per això potenciem els espais i recursos per optimitzar-la, mitjançant la pràctica sistemàtica de la presentació i exposició oral a l’aula, la realització d’audiovisuals, la preparació i participació en la Lliga de Debat de Catalunya i, sobretot, la preparació acurada de l’exposició oral de defensa del treball de recerca de batxillerat.

 

Aprenentatge fora de l’aula
A través de tutoria s’ha impulsat un consell d’alumnes que sota la denominació de Kulturitza’t i amb la col·laboració del claustre de professors, s’ha convertit en un dinamitzador d’activitats culturals com ara Carnaval o Sant Jordi, entre d’altres. També informen, promouen i motiven el seguiment de l’agenda cultural de la comarca (exposicions, xerrades i conferències, teatre, cinema, etc.)
A més, de manera periòdica es fan activitats col·laboratives amb institucions i entitats municipals com el Museu, la Biblioteca, el Centre de dia i galeries d’art, entre d’altres. També participem en activitats conjuntes amb altres centres de la comarca com el Fòrum de Treballs de Recerca de Sant Celoni.

 

Materials de treball
Segons la matèria es treballa amb el llibre de text, el llibre digital i els materials d’elaboració pròpia.

També utilitzem Clickedu, la plataforma a través de la qual els alumnes i les famílies poden accedir als continguts i materials de cada matèria.

Pla d’excel·lència

Pla d’excel·lència i foment de l’interès per aprendre

 • Participem en certàmens i concursos: Bojos per l’economia, Bojos per la ciència i FiloOlimpiades de Catalunya, entre d’altres.
 • Fomentem l’interès per la pràctica de la llengua anglesa amb auxiliars de conversa natius en classes desdoblades.
 • Fomentem el pensament crític, la capacitat d’argumentar i la capacitat de defensar oralment les pròpies idees participant en la Lliga de debat de secundària.
 • Plantegem la possibilitat de presentar-se a proves d’avaluació reglada de Francès (DELF).
 • Participem en concursos de premis de Treball de Recerca, com els Premis de Recerca Jove que convoca el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en els quals hem obtingut 3 premis en els darrers 10 cursos.

 

Creació d’un ambient cultural i convivència

 • Fem sortides de convivència a principis del primer curs perquè alumnes i tutors es coneguin millor.
 • S’organitzen sortides curriculars, com a mínim una per trimestre, vinculades amb els continguts del curs per promoure un aprenentatge més vivencial.
 • Participem en activitats culturals (setmana de la ciència, jocs florals…) i interactuem amb l’entorn cultural (cinema, teatre, exposicions…)
 • Viatge de final de curs a 2n de Batxillerat.

Atenció a l’alumne

Tutoria

La tutoria és imprescindible per assessorar i orientar els alumnes en el vessant acadèmic i personal, i els permet prendre consciència de les seves capacitats claus i professionals.

Partim el principi que la proximitat és un dels eixos vertebrals del projecte pedagògic del Ginebró, per tal de dinamitzar la vida socioafectiva del grup-classe i orientar els alumnes tenint en compte les particularitats de cadascú.

Treballem de manera sistemàtica la cultura de l’esforç i potenciem la maduresa, la responsabilitat i el compromís. I vertebrem l’acció tutorial en els eixos següents:

 • Grupal: cohesió de grup, organització personal i informació per a etapes posteriors.
 • Individual: coneixement i valoració profund de l’alumne/a, el seu perfil personal, les seves necessitats, capacitats, talents, interessos i motivacions. També inclou una tasca organitzativa vinculada a la recerca d’estratègies d’estudi i maduració, orientadora, motivadora i reconduïdora.
 • Comunicació amb les famílies: Al llarg del curs, el tutor fa una mitjana de tres entrevistes personals amb els pares per tal de valorar la feina de l’alumne/a, atendre les necessitats que vagin sorgint i planificar les estratègies d’acció i millora que siguin pertinents. A més, hi ha una comunicació constant i fluida via correu electrònic o telefònica família-tutor.
 • Tutoria de matèria: espai on el professor de cada matèria de manera individual o en petits grups de treball pot ajudar l’alumne/a a cercar els recursos necessaris per afrontar, millorar i aprofundir els continguts curriculars. La convocatòria de tutoria de matèria és bidireccional, és a dir, la pot convocar el professor si ho considera convenient, o la pot sol·licitar l’alumne/a si es troba amb dubtes o dificultats.

Oferta curricular

L’oferta curricular de Batxillerat al Ginebró està vinculada a la modalitat triada que orienta en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupa les competències que hi tenen més relació, prepara per a una diversitat d’estudis posteriors i afavoreix la inserció en un determinat camp laboral.

Formaran part d’aquest currículum les matèries comunes d’opció, les matèries de modalitat, les matèries optatives i el Treball de recerca.

Vetllem per dissenyar un currículum que permeti una certa transversalitat poden cursar una tercera matèria d’una altra modalitat a la triada. Per exemple, poder cursar un itinerari científico-tecnològic fent Economia de l’empresa si l’alumne ho desitja.

Cada curs, a finals del mes de juny, convoquem l’alumnat que ha de començar 1r de batxillerat al setembre per donar-los una formació inicial (crèdit zero) per tal que facin una bona tria dels itineraris i matèries. Els orientem sobre la metodologia del centre i els proporcionem estratègies i recursos didàctics i tecnològics necessaris per planificar i seguir el curs.

El currículum de Batxillerat es pot consultar a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/

Oferta curricular del batxillerat del Taller Ginebró (curs 2017-2018)

1r de batxillerat (LOMCE)

Matèries comunes
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera 3
Educació Física 2
Filosofia 2
Ciències per al món contemporani 2
Tutoria 1
Treball de recerca 1
Matèries de modalitat Ciències i Tecnologia
Matemàtiques (matèria comuna d’opció) 4
Biologia
Dibuix tècnic
4
Química
Tecnologia industrial
4
Física
Ciències de la terra i el medi ambient
4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

Matèries de modalitat Humanitats i Ciències Socials
Matemàtiques CS (itinerari social)
Llatí (itinerari humanístic)
(matèria comuna d’opció)
4
Economia de l’empresa I
Francès
4
Història del món contemporani
Literatura universal
4
Economia
Cultura audiovisual
4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

Matèries de modalitat Arts
Història i fonaments de l’art 4
Cultura audiovisual 4
Dibuix Artístic 4
Dibuix tècnic
Volum + TEGP
4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

2n de batxillerat (LOMCE)

Matèries comunes
Llengua catalana i literatura 2
Llengua castellana i literatura 2
Llengua estrangera 3
Història de la filosofia 3
Història d’Espanya 3
Tutoria 1
Treball de recerca 1
Matèries de modalitat Ciències i Tecnologia
Matemàtiques 4
Biologia
Dibuix tècnic
4
Química
Tecnologia industrial
4
Física
Ciències de la terra i el medi ambient
4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

Matèries de modalitat Humanitats i Ciències Socials
Matemàtiques CS (itinerari social)
Llatí (itinerari humanístic)
4
Economia de l’empresa II
Història de l’Art
4
Geografia
Cultura audiovisual
4
Literatura Catalana
Disseny
4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

Matèries de modalitat Arts plàstiques, Imatge i Disseny
Història i fonaments de l’art 4
Dibuix Artístic 4
Dibuix tècnic
Disseny
4
Cultura audiovisual 4

En les caselles amb més d’una matèria, cal triar-ne només una.

Estada a Empresa

S’ofereix la possibilitat de cursar fora de l’horari lectiu la matèria optativa d’Estada a l’Empresa, que consisteix en la realització de pràctiques tutelades a empreses entre el primer i el segon curs de batxillerat.

 

Treball de recerca

Una de les característiques pròpies del batxillerat és que l’alumne realitzi un treball d’investigació, preferentment de la modalitat escollida, amb l’objectiu de:

 • Posar l’alumnat en una situació en què ha de fer servir els coneixements adquirits des de les diferents matèries cursades.
 • Avaluar la maduresa de l’alumne pel que fa a la iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients al treball que està realitzant.

  L’alumne serà assessorat, en tot moment, per dos professors, que faran el seguiment del treball des del punt de vista estructural i conceptual.


  El tutor personal de l’alumne el guia en la part procedimental al llarg del primer trimestre del primer curs. En el segon trimestre de primer se li adjudica el tutor especialista que l’assessorarà fins al final del procés que acaba en el primer trimestre de segon curs.


  Planificació: El nostre centre planteja la realització del treball en dos anys.


  El primer curs, de setembre a gener, es fan les primeres sessions d’assessorament general per formar en les estratègies bàsiques de com fer el treball de recerca i es porta a terme la tria del tema i la seva planificació inicial.


  Tot seguit, després d’adjudicar el tutor específic especialista per al treball de recerca i entre els mesos de febrer a juny, es comença a fer la planificació detallada del treball, les reunions d’assessorament i seguiment i els primers esborranys.


  Durant l’estiu de transició de primer a segon curs s’ha de desenvolupar un altre esborrany avançat que es lliura a finals del mes de setembre.


  Les fases finals del treball es porten a terme d’octubre a desembre.


  El procés culmina amb la presentació i defensa oral del treball que es realitza el darrer cap de setmana abans de les vacances de Nadal.


  Les presentacions es fan al llarg del matí d’un dissabte per afavorir la presència de les famílies i amics dels alumnes ponents.


Informacions d’interès

Accés al batxillerat

Per accedir al batxillerat cal tenir el graduat en ESO (educació secundària obligatòria) o haver fet un cicle formatiu de grau mitjà.

 

Opcions en finalitzar el batxillerat

 1. Universitat (previ PAU)
 2. Cicles formatius de grau superior
 3. Incorporació al món laboral

 

Durada

El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys.
En determinades circumstàncies i amb acord amb la família es pot tramitar un pla individualitzat per cursar el batxillerat en tres anys.

 

Horaris

Les classes comencen cada matí a les 8h i acaben a les 14.30h del migdia. A les tardes, a partir de les 15.30 fins a les 17.30h hi ha les tutories de matèria de les diferents matèries de l’etapa.

En aquestes tutories el professor específic de cada matèria atén les necessitats i dubtes de l’alumnat que ho requereix. La convocatòria de la tutoria de matèria és bidireccional: la pot convocar el professor requerint l’assistència de l’alumne que creu que ho necessita; o bé la pot demanar també l’alumne/a sempre que ho requereixi sol·licitant-la de manera prèvia o assistint-hi directament el dia i hora de visita.

Els alumnes també poden treballar a l’aula d’estudi o a la biblioteca del Centre que està oberta de dilluns a divendres fins a les 20.00h.

 

Avaluació

El curs consta de tres avaluacions oficials ordinàries, distribuïdes per trimestres. Es fan recuperacions de les dues primeres avaluacions després de Setmana Santa.

A part hi ha les convocatòries oficial extraordinàries: al setembre per a l’alumnat de primer de batxillerat i al juny per a l’alumnat de segon.

A banda, es fa una preavaluació a primer curs a mitjan del primer trimestre per tal de fer la valoració inicial de l’alumne/a, veure les seves fortaleses i necessitats i valorar si l’alumne està ben situat en l’itinerari triat. S’informa les famílies i es planifiquen estratègies d’acció i millora.

 

Promoció de curs i permanència d’un any més en el mateix curs

Els alumnes de primer de batxillerat promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Es pot fer una repetició parcial de primer curs amb un màxim de quatre matèries de primer pendents.

A segon de batxillerat es promociona només amb la totalitat de matèries aprovades.

En cas que un alumne de segon tingui matèries pendents i vulgui repetir el curs haurà de cursar només les matèries pendents. Sempre té l’opció, però, de renunciar a les qualificacions obtingudes el curs anterior i fer el segon de batxillerat íntegre altre cop.

 

Títol de Batxillerat

Per a obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries del dos cursos.

Món laboral

Estada a Empresa

S’ofereix la possibilitat de cursar fora de l’horari lectiu la matèria optativa d’Estada a l’Empresa, que consisteix en la realització de pràctiques tutelades a empreses entre el primer i el segon curs de batxillerat.

 

Borsa de treball

L’objectiu principal de qualsevol tipus d’educació és la inserció en el món laboral. El Taller Ginebró, gràcies a la col•laboració amb les empreses del sector econòmic comarcal, disposa d’una borsa de treball on tots els nostres alumnes i exalumnes poden dipositar el seu currículum.

Espais en viu